آخرین پرواز امیر خلبان شهید فریدون ذوالفقاری

فریدون برای آخرین بار، به منظور شناسایی به سوی عراق پرواز می کند. مرسوم این است که چهار هواپیما برای اسکورت هواپیمای شناسایی همراه شوند، اما آن روز یعنی ۱۰ خرداد ۱۳۶۵، فریدون فقط با دو هواپیمای اسکورت به مأموریت خود ادامه می دهد. دشمن که در صدد بود هواپیمای شناسایی را شکار کند، با چهار هواپیمای نظامی به تعقیب هواپیمای او می رود و بعد از تعقیب و گریز بسیار، دو موشک در حوالی جزیره مجنون به هواپیمای شناسایی که فریدون خلبان آن بود، اصابت می کند و سرانجام کبوتر سبک بال آسمان ایران به آرامش ابدی می رسد.