از سفرنامه حج سردار سرلشکر پاسدار شهید حبیب الله کریمی

شهید حبیب الله کریمی در سال ۱۳۶۵ به سفر معنوی و پربار حج مشرف شد و سفرنامه حج خویش را مکتوب کرد.
… اگر یک میلیون حجاجی که به این شیطان سنگ می زنند، به آمریکا که به گفته امام خمینی شیطان بزرگ است سنگ بزنند، در جهان چه انقلابی صورت خواهد گرفت و یا اگر پس از رمی جمرات به شیطان درونی خود سنگ بزنند، در هر سال چقدر جامعه پاک می شود…