بابایی به روایت همسر شهید – نیمه پنهان ماه

کتاب مذکور، حاوی زندگینامه شهید بزرگوار عباس بابایی، به روایت همسر ایشان خانم ملیحه حکمت است و حاوی نکات بسیار جالب و عبرت‌آموز از زندگی و تلاش و مبارزات شهید بابایی است. تولد و دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه، تکمیل دوره خلبانی در امریکا، بازگشت از امریکا و اشتغال به خدمت در پایگاه هوایی، ازدواج، انتقال به دزفول، بازگشت به اصفهان، شرکت در فعالیت‌های انقلابی، ارتقای درجه در دوره آغاز جنگ و فرماندهی پایگاه ۱۰ اصفهان، انتصاب به عنوان معاون عملیات نیروی هوایی…، و سرانجام نوشیدن شهد گوارای شهادت، از مهمترین فرازهای این زندگینامه سراسر عزت و افتخار شهید بابایی است.