خاطره ای از جهادگر شهید هاشم ساجدی

ابتدا که به جبهه رفته بودم، یک روز در صف غذا ایستاده بودیم تا به غذاخوری برویم و غذا بخوریم. یک نفر از نیروهایی که توی صف بود به من گفت: «آن فردی که جلوی شما است و دارد غذا می گیرد فرمانده پایگاه، هاشم ساجدی است.» من خنده ام گرفت. گفتم: «مگر برای آنها توی اتاقشان غذا نمی برند؟» گفت: «اگر کسی بخواهد از آشپزخانه برای ایشان حتی نان خشک و پنیر ببرد تا توی اتاقش غذا بخورد، ناراحت می شود.»