خاطره ای از زبان علی اکبر پورجمشیدیان درباره شهید رحمان فروزنده

در یک دوره آموزشی، نارنجکی به زعم اینکه آموزشی و دودزا است پرتاب می شود که شهید فروزنده تا متوجه این اشتباه دوستان در آتش زا بودن نارنجک می شود، بلافاصله آن را برای جلوگیری از صدمه دیگران مهار می کند و همین امر سبب سوختن دستانش می شود که این امر گوشه ای از فداکاری و جانفشانی وی را به نمایش می گذارد.