خاطره ای از سردار سرلشکر پاسدار شهید رجب علی محمد زاده

شهید علی رمضانی در عملیات بیت المقدس ۲ به گردان آمدند و به خاطر تجربیاتشان معاون آقا رجب شدند. در قسمتی از عملیات بود که بر اثر اصابت خمپاره زمانی، برادر رمضانی و بایرام کریمی به شهادت رسیدند و آقا رجب زخمی شد. ما ابتدا فکر کردیم که ایشان هم رفت. چون ترکش شکمشان را شکافته بود. هوای شکم تخلیه شده بود و ایشان نمی‌توانست حرف بزند. یکی از دوستان، آقا رجب را کول گرفت و به عقب رساند که بعدا خبر خوش زنده بودنشان به ما رسید. وقتی ما برای تشییع شهید رمضانی به بجنورد آمدیم، دیدیم روی تابلوها نوشته‌اند: «فرمانده گردان نصرالله، شهید رمضانی» در حالی که فرمانده، آقا رجب بود، اما با از خودگذشتگی گفته بودند همه‌جا نام ایشان را بنویسند.