خاطره ای از سردار سرلشکر پاسدار شهید محمود شهبازی

شهید شهبازی تاکید کرد این سه خبرنگار را سالم می رسانی خط تا گزارش خود را تهیه کنند. با اکراه گفتم: «آتش دشمن خیلی سنگینه، تازه کارهای مهم تری هم بر زمین مانده!» گفت: «در انجام این کار همین بس که علی (ع) در اهمیت تاریخ فرموده اند: «انی و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی فقد نظرت فی أعمالهم و فکرت فی أخبارهم و سرت فی آثارهم حتى عدت کاخدهم.» (درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکرده ام، اما در کردار آنها نظر افکندم و در اخبار شان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گویی یکی از آنها شدم.) و ادامه داد: «حفظ و بیان مسایل جنگ برای آیندگان مسئولیت بزرگی است.»