خاطره ای از سردار سرلشکر پاسدار شهید یوسف کلاهدوز

شهید کلاهدوز در شب ۲۱ بهمن ۵۷، متوجه نقل و انتقالات مشکوکی در سطح پادگان، و متوجه نقشه های فاجعه آمیز آنها می شود. از این رو شب، پست نگهبانی را از افسر نگهبان تحویل می گیرد و به هر وسیله ای خود را به اتاق تیمسارها می رساند و متوجه نیت پلید آنها می گردد. سپس از پادگان خارج می شود و خبر را به بیت امام (ره) می دهد و به پادگان باز می گردد و تا صبح مشغول بیرون آوردن سوزن چکاننده تانک ها می شود و بدین ترتیب بزرگترین توطئه رژیم را مبنی بر گلوله باران فرودگاه، مجلس، مرکز رادیو و تلویزیون، میدان ارگ، راه آهن و بیت امام، عقیم می گذارد.