خاطره ای از سردار شهید جواد حاج خداکرم

آقا جواد در محله‌شان حامی مستضعفین و ضعیفان بود و از آن‌ها حمایت می‌کرد. یک روز از مدرسه آمده بودم. اول سال بود، کتاب‌های جدیدی گرفته بودم. گفت: کتاب‌ها را بیاورید. از اول کتاب، عکس شاه، فرح و ولیعهد را برید و گفت: این عکس‌ها حواس شما را پرت می‌کند و نمی‌توانید درس بخوانید.