‫در قلب کردستان: گوشه‌اي از زندگي حماسي سردار شهيد حاج اکبر آقابابايي

‫‫‫‫آقابابايي، اکبر، ۱۳۴۰ – ‎۱۳۷۵, جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹ – ‎۱۳۶۷ — شهيدان — سرگذشتنامه, جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹ – ‎۱۳۶۷ — خاطرات, دفاع مقدس

‫کتاب حاضر خاطرات زيبا و به يادماندني سردار شهيد حاج اکبر آقابابايي که از همرزمان، دوستان و خانواده آن شهيد روايت شده و گوشه اي از حماسه هاي آن سردار را براي خوانندگان به تصوير مي کشد. خاطرات اين کتاب اشاره دارد به ابعاد اعتقادي، حماسي شهيد که با خواندن کتاب نکته هاي عرفان و عملي را مي توان براي زندگي خودمان از آن برداشت کرد و به کار گرفت.