… در مجموع ما امت اسلام هستیم که از یکدیگر انتظار داریم، مخصوصا هنگامی که مکتب الهی ما مورد تعرض و تهاجم کافران باشد، باید از آنچه خدا به ما هدیه کرده یعنی همان مکتبمان حفاظت و حراست کنیم. بنابراین آنچه در این زمان برایمان مهم است، همانند زمان های دیگر دفاع از اسلام است.